YETKİNLİK
MATRİSİ

Kurumun sürdürülebilirlik planlarına, etkili bir yönlendirme ve gözetim sunabilmek için yönetim kurulu üyelerinin doğru yetkinliklere sahip olması gerekir. Yönetim kurulu, kilit paydaşların karar mekanizmalarını anlamak için yeterli uzmanlığa sahip olmalıdır. Yönetim kurulunun ayrıca zaman içinde değişen sürdürülebilirlik standartlarına, uygulamalarına, sürdürülebilirlik konularının çeşitli boyutlarına, fırsat ve risklerini yönlendirme ve gözetim yapabilecek çeşitliliğe sahip olması gerekir.

Yetkinlik matrisi, bir yönetim kurulunun mevcut ve gelecekteki hedeflerine ulaşıp sürdürülebilir değer üretebilmesi için gerekli yetkinlikler, bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliği tanımlar. Bir şirketin yetkinlik matrisini raporlaması bir iyi yönetişim uygulamasıdır. Böylece şirket, yönetim kurulunun sürdürülebilirlik için doğru yönlendirme ve gözetimi yapabilmesi için gerekli yetkinliklerin olup olmadığı hakkında derinlemesine değerlendirme yapma olanağı sağlar.

SGS 2022 Yönetim Kurulu Yetkinlik Matrisi

Öneriler

  1. İş gereksinimlerini yönetim kurulunun nitelikleriyle ilişkilendirmek ve sürdürülebilirliği yönetim kurulu için bir öncelik haline getirmek: Sorumlu yönetim kurulları, sürdürülebilirliği bir liderlik önceliği haline getirir ve sürdürülebilirliğe yönelik liderlik ve yönlendirme için şirketin yetkinlik ve çeşitlilik açısından doğru kişilere sahip olmasını sağlar.

  2. Yönetim kurulu yetkinlik matrisi yayımlamak: Yetkinlik matrisi, bir yönetim kurulunun şimdiki ve gelecekteki hedeflerine ulaşıp fırsatları değerlendirebilmesi için istenen yetkinlikleri, bilgi birikimini, tecrübeyi ve yetkinliği tanımlar. Kapsamlı bir yetkinlik matrisi; iş önceliklerini, yönetim kurulu üyelerinin yetkinlik ve deneyimlerinin bir tablo formatında sunumunu; çeşitliliği, yönetici deneyimini, ilgili sektör ve coğrafya deneyimini değerlendirmek için gerekli verileri ve şirketlerin öncelikleriyle ilgili sürdürülebilirlik yetkinliklerini içermelidir.

  3. Yönetim kurulu üyesi yetkinliği olarak sürdürülebilirliğe odaklanmak: Sürdürülebilirlik ile ilgili yetkinlik gereksinimleri; çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili çeşitli konuları kapsayabilir. Bu kapsam; şirketin değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik etki ve risklerini, bunların işletme modeline olası etkilerini ve bunlara bağlı olarak şirketin rekabet ortamında konumunu yönetim kurulu üyelerinin anlaması için gereklidir. Yönetim kurulları, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı inovasyon ve değer yaratma fırsatlarına ilişkin yönlendirme sağlayacak yetkinlik ve deneyime de sahip olmalıdır.

  4. Sürdürülebilirlik yönetimi için çeşitliliği artırmak: Çok boyutlu sürdürülebilirlik konularında etkin strateji planlamak ve uzun vadeli performans değerlendirmek için farklı bakış açılarının temsil edilmesi gerekir. Bulgularımıza göre lider şirketler, çeşitliliği yüksek yönetim kurulları oluşturarak ve çeşitliliği birçok boyutta (yaş, görev süresi, cinsiyet, etnik köken, kültürel geçmiş; coğrafi, işlevsel ve sektörel deneyim dâhil olmak üzere) değerlendirmekte ve sürdürülebilir bir işletme için yönetim kurullarının değişime öncülük etmeye uygun olmasını sağlamaktadır.

  5. Verimli bir diyalog ortamını teşvik etmek: Doğru yetkinlikler, yeterli tecrübe ve çeşitliliğe sahip olmak yalnızca ilk adımdır. Çünkü bu olumlu özelliklerden faydalanmak için yönetim kurulu üyeleri arasında üretken diyaloglar gerçekleşmelidir. Bu diyalogların gerçekleşmesi için güvene dayalı güçlü bir yönetim kurulu kültürüne ve deneyimli, iş birliğine yatkın ve sorumlu üyelere ihtiyaç vardır. Fikir çeşitliliğini düzgün bir biçimde incelemek için ise yönetim kurulunun faaliyetlerinde, olası alternatiflerin ve potansiyel etkilerin (risk ve ödül, uzun ve kısa vade, çeşitli paydaşlara etkiler vb. ölçütler bakımından) değerlendirilip değerlendirilmediği gözden geçirilmelidir.

SGS 2022 Yönetim Kurulu Yetkinlik Matrisi’nde En Başarılı Şirketler