YÖNETİM KURULU YÖNLENDİRMESİ

Yönetim kurulu, şirketi yönlendirir. Risk yönetimi yapmaları, sürdürülebilirlikle ilgili fırsatlardan yararlanmaları ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmada liderlik rolü üstlenmeleri için şirketlerin doğru yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu, sürdürülebilirlik ile ilgili konuların şirket stratejisine entegre edilmesini ve şirketin politika ve uygulamalarına yansıtılmasını sağlamalıdır. Sorumlu yönetim kurulları; çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili konuları şirketin değerlerine, politikalarına ve stratejilerine entegre ederek sürdürülebilirlik konusundaki yönlendirmenin kapsayıcılığını sağlayacak şekilde yönlendirme yapar.

SGS 2022 ÇSY Politikasi

Öneriler

  1. Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik konusunda liderlik etmesini ve yönlendirme yapmasını sağlamak: Yönetim kurulunun rolü, şirket organizasyonunun sürdürülebilirlik yönetişimi konusunda sistematik bir yaklaşım benimsemesini sağlamaktır. Şirketler, öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemeli ve önemli sürdürülebilirlik alanlarında kararlılık göstermelidir.

  2. Sürdürülebilirlik politikaları belirleyerek sürdürülebilirlik konusunda kararlılık göstermek ve çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili tüm gerekli yönleri kapsamak: Ele alınması gereken sürdürülebilirlik konularının kapsamı; güvenlik, sağlık, çevre ve toplum üzerinde etkiler, insan ve çalışan hakları, yolsuzlukla mücadele ve iş etiği gibi konuları kapsayan geniş bir listeden oluşmalıdır.

    • Çevre politikaları; iklim değişikliği, enerji, atık ve paketleme, su, sorumlu kaynak kullanımı, tehlikeli maddeler ve biyoçeşitliliği içeren konuları kapsayabilir.

    • Sosyal politikalar; iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, çocuk işçiler, çeşitlilik ve kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini içeren çeşitli konuları kapsayabilir.

    • Yönetişim ile ilgili politikalar; yönetici ücret ve primleri, yolsuzlukla mücadele, iş ahlakı, risk yönetimi, tedarikçi davranış kuralları, bağışlar, ilgili taraf işlemleri, yönetim kurullarında çeşitlilik ve yedekleme planlamasını içeren konuları kapsamalıdır.

  3. Şirketin sürdürülebilirlik politikaları, çalışanlar, tedarik zinciri ve toplumu da dâhil edecek şekilde tüm ilgili paydaş gruplarını kapsamalıdır: Şirketler, politikalarının organizasyonun her düzeyinde uygulanmasını sağlamalıdır. Büyük önem taşıyan bir diğer konu ise şirketlerin faaliyet gösterdiği tüm yetki alanlarında davranış standartları ve uygulama düzeyidir. OECD’nin Çok Uluslu Şirket Kılavuzu özellikle bu konuyla ilgilidir.

  4. Şirket politikalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen koşullarda güncel tutmak için sektör standartlarıyla ve sektördeki iyi uygulama örnekleriyle karşılaştırmalı değerlendirilmesi gereklidir.