DEĞER ZİNCİRİ KAPSAMI

Sürdürülebilirlik yönetimi, şirketlerin tedarik zincirleri ve ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca, ürün portföylerinin tamamı dâhil olacak şekilde, tüm faaliyetlerinin etkilerini yönetme sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Bu nedenle yönetim kurulları, şirketin kendi faaliyetlerinden kaynaklanan sürdürülebilirlik konularının yanı sıra, değer zinciri ve ürün portföyünün yaşam döngüsü boyunca meydana gelebilecek olumsuz etkileri de en aza indirmeye odaklanmalıdır.

SGS 2022 Değer Zinciri için Sürdürülebilirlik Hedef ve Sonuçları

İyi Uygulama Örnekleri

Öneriler

  1. Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili kilit performans göstergeleri ve SMART (Spesifik, ölçülebilir, kabul edilen, gerçekçi, zamana bağlı) hedefler belirlemek: Belirlenen gösterge ve hedefler, sürdürülebilirlik performansını artırmak için gerekenlerle aynı doğrultuda olmalıdır. Sınıfının en iyisi olan şirketler; çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili kriterlerini finansal kriterlerine entegre edip bu kriterlere göre performanslarını paylaşarak sürdürülebilirlik performanslarının bütünsel bir görünümünü ortaya koyuyor.

  2. Ancak ölçülen performans iyileştirilebilir: Sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmeli ve çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili sonuçlar takip edilerek raporlanmalıdır. Hedefler; yüksek performansı teşvik edecek zorlukta, güncel, anlamlı ve ölçülebilir olmalıdır. Yatırımcıların çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili performansı değerlendirebilmesi için şirketler hem geçmiş sonuçları hem de geleceğe dair hedeflerini raporlamalıdır.

  3. Açıkları kapatmak için sonuçları ve gelişmeye yönelik uygulamaları paylaşmak: İyi uygulama örneklerinden öğrenmek, sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için karşılaştırmalı değerlendirmeler raporlanmalıdır.

  4. Tüm çalışanları, coğrafyaları ve tedarik zincirini kapsamak: Tedarik zincirine yönelik kilit performans göstergeleri tanımlanmalı, hedefler belirlenmeli ve sonuçlar ölçülerek raporlanmalıdır. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, tüm paydaşların aynı yönde ilerleyerek etki alanını güçlendirmelerini gerektirir.

  5. Maddi olmayan kavramları (şirket kültürü, insan kaynakları, çeşitlilik, kapsayıcılık vb.) ölçmek için güvenilir ve tutarlı göstergeler geliştirmek: Raporlama standartları tutarlı olduğu sürece veriler, farklı alanlardaki performansı ölçmek ve kıyaslamak için kullanışlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olur. Şu anda çevre ile ilgili konulardan biyoçeşitlilik ve tehlikeli maddeler; toplum ile ilgili konulardan insan hakları ve çeşitlilik; yönetişim ile ilgili konulardan ise yolsuzlukla mücadele ve etik dâhil olmak üzere uyumluluk kriterlerinin raporlanmasında daha tutarlı olunması gerekmektedir.

  6. Entegre bir raporlama çerçevesi geliştirmek (sürdürülebilirlik veri, metodoloji ve kriterlerini standart hâle getirmek) için iş birliği yapmak: Yatırımcılar; finansal önemlilik, tutarlılık (karşılaştırılabilirlik, standartların uyumluluğu) ve güvenilirlik (detaylı denetim) ister. Raporlama çerçevelerinin daha da basitleştirilmesi, şirketler arası karşılaştırılabilirliği sağlamak ve yapılan karşılaştırmanın daha kolay anlaşılması için gereklidir. Bu anlama kolaylığı sayesinde karşılaştırma sonuçları, karar verme sürecinde veri olarak kullanılabilir. Raporlamada basitleşmeye gidilmesi, süreci zaman ve para bakımından da daha verimli kılacaktır.

  7. Önemli olan unsurları tanımlamak için sektör içi iş birliğine gitmek ve ölçüm ile raporlama sistemlerine yatırım yapmak: Sürdürülebilirlik raporlamasının etkili olması için farklı paydaşlar için nelerin önemli olduğu tanımlanmalı ve raporlama ona göre yapılmalıdır. Sektör içi ortaklıklar, sektör için önemli olan kriterleri şirketlere daha görünür kılabilir. Ayrıca bu tür ortaklıklar, katılan şirketlerin performans ölçüm yöntemi geliştirmek için ihtiyaç duydukları ücretten tasarruf etmelerine de yardımcı olabilir. Raporlama standartlarında tutarlılığın artırılması, en azından aynı sektör içinde veya ilgili sektörler arasında teşvik edilmelidir. Böylece henüz raporlama sistemine sahip olmayan şirketlerin raporlama uygulamalarını benimsemesi hızlanır.

  8. Kriterlerin değeri ve karar verme süreçlerine yararı hakkında geri bildirim yapmak: Yatırımcılar, karar verme süreçlerinde en önemli etkiye sahip girdileri ve bunların süreçlere faydasını bildirmelidir.